תקנון המועדון

כללי:

התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר  של מועדון החברים "RunCard" (להלן:- "המועדון"). הגלישה באתר והגישה אל המוצרים והשירותים הינה בכפוף לתנאים שמפורטים בתקנון זה בלבד. באמצעות ההרשמה למועדון מביע כל מנוי את הסכמתו לאמור בתקנון זה. בכל מקרה בו ישנה סתירה בין התנאים הקבועים בתקנון, לבין כל פרסום אחר יגברו ההוראות המפורסמות בתקנון.

לכל מנוי שיירשם למועדון, יישלחו עדכונים שוטפים אודות ההטבות שיפורסמו באתר. מנוי אשר אינו מעוניין לקבל עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, יעדכן את המועדון באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו : arie@iaa.co.il.

הטבות ומבצעים:

מועדון ההטבות שומר לעצמו את הזכות להעניק הטבות לפי שיקול דעתו, כמו גם, הזכות להפסיק בכל עת את ההטבות ו/או לשנות את תנאיהן וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ואף ללא הודעה מראש. רשימת ההטבות תתעדכן באתר המועדון ו/ או בעמוד הפייסבוק של המועדון ו/או באמצעות דיוורים למינויים. על המנויים להתעדכן ברשימת ההטבות ולא ישמעו כל טענה לגבי אי מימוש הטבה במועד ו/ או ידיעה לגבי קיומן של ההטבה. הזכאות להטבות הינה אישית ואינה ניתנת בשום אופן להעברה או הסבה לצד ג'.

מועדון ההטבות או  מי מטעמו, אינו אחראי בשום צורה ואופן להתקשרויות בין המנויים לבין ספקי ההטבות. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות ו/או לטובת רכישת מוצר תהא באחריות בלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור. יוער, כי המועדון אינו אחראי לטיב איכות המוצר או השירות אשר יסופק לקהל המינויים. בנוסף לאמור לעיל, יובהר כי ככלל אין כפל מבצעים והטבות, לרבות קופונים, הנחות מועדונים ותוכניות אחרות אלא אם החליט הספק אחרת.

כל פעולה לטובת המנויים בניגוד או מעבר לאמור בתקנון זה, הן מצד המועדון והן מצד ספקי ההטבות כאמור בתקנון זה הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תחשב כויתור של אותו גוף ו/או של המועדון על האמור בתקנון זה.

ספקי ההטבות:

מועדון החברים יגייס בתי עסק וספקים שונים אשר יעניקו הטבות למנויים בהתאם לחזון המועדון. על המנוי להציג את כרטיס החבר בעת רכישת המוצר או השירות כתנאי לקבלת ההטבה. מועדון החברים רשאי להפסיק בכל עת את שיתוף הפעולה עם ספקי ההטבות או לשנות את ההטבות הניתנות למינויים וזאת אף ללא הודעה מראש. ההטבות נועדו לרווחת המינויים ואינן בגדר עסקה ו/או התחייבות מטעם מועדון ההטבות. לפיכך המנוי יסכים כי מועדון החברים אינו צד לעסקה שבין המנוי לבין בתי העסק. אי לכך, האחריות למתן שירותים ו/או טובין על ידי ספקי ההטבות, לרבות טיב השירותים ו/או המוצרים חלה על ספקי ההטבות והמנוי לא יהיה זכאי להישמע בכל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או  תביעה נגד מועדון החברים "RunCard"   ו/או מי מטעמה בקשר לשירותים ו/או ההטבות ו/או המוצרים.

כרטיס חבר אישי:

בכדי לממש את ההטבות, יונפק לכל מנוי כרטיס חבר אישי עם תמונת פספורט (להלן:- "הכרטיס") שהינו אישי ואינו ניתן להעברה.

לטובת מימוש ההטבות יידרש המנוי להזדהות בפני בית העסק אשר מספק את אותה הטבה ולהציג בפניו את הכרטיס. כפי שנכתב בגב הכרטיס, השימוש בו כפוף לתנאי תקנון זה ומנוי שיעשה שימוש בכרטיס יחשב כמסכים לכל תנאי תקנון זה, ללא יוצא מן הכלל.

במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס המונע את השימוש בו, על המנוי לעדכן את המועדון וזה ינפיק עבורו כרטיס חדש. מנוי אשר יאבד את הכרטיס למעלה מפעמיים, המועדון יהיה רשאי להתנות את הנפקת הכרטיס החדש בתשלום של 20 ₪.

דיוור והודעות:

עם ההרשמה למועדון יחשב המנוי כמי שמעוניין לקבל הודעות ועדכונים מצד המועדון באשר להטבות והמבצעים הניתנות למנויים. יובהר כי מנוי אשר מבקש לגרוע את שמו מרשימת הדיוור , מודיע כל כך למועדון ע"י שליחת מייל לכתובת: arie@iaa.co.il.

רישום לאיגוד האתלטיקה:

מנוי במועדון "RunCard " זכאי לחברות חינם באיגוד האתלטיקה בישראל. מנוי אשר במסגרת חברותו במועדון החברים "RunCard " מעוניין להירשם לאיגוד האתלטיקה, עליו לבצע בדיקה רפואית עפ"י תקנות הספורט (בדיקות רפואיות) התשע"ד-2014 ולהמציא אותה למזכירות איגוד האתלטיקה כתנאי לרישום באיגוד.

טפסי הבדיקות קבועים ונמצאים במכונים הרפואיים המורשים אשר פזורים ברחבי הארץ. להלן קישור לרשימת מכונים מורשים.

כמו כן יש להדפיס את טופס ההרשמה לאיגוד, ולהחתימו בידי מכון מורשה ולהעבירו לאיגוד האתלטיקה.

בהעדר אישור על ביצוע הבדיקות והצהרת בריאות, לא יתאפשר שיתופו של המנוי, קרי הספורטאי במסגרת פעילות של איגוד האתלטיקה בישראל.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר עומד לרשות מועדון החברים על פי כל דין ו/או תקנון זה.

.